02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
????? ??????? ????
(NIA , TED FUND)
โดย ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยรังสิต
(Certified Incubator)
เปิดรับสมัคร
สำหรับนักศึกษาทุกระดับและทุกชั้นปี
ทีมละ 100,000 – 1,500,000 บาท 【!】
????????
???? ????? ???????
รับเงินทุน 100,000 บาท
????? ?? ???????
??? ????? ???????
รับเงินทุน 500,000 – 1,500,000 บาท
สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการ :
-Fundding รับเงินสนับสนุนจาก TED FUND
-Coaching รับคำปรึกษาจากโคัชและผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจ
-Co-working Space สามารถใช้ co-working space ของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://bit.ly/3iKX8oA
ติดต่อ

Facebook : ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยรังสิต

เบอร์โทร : 08-2645-5562 (อ.ธัญวรัตน์)