02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า

== กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ==

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศรายชื่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 32 หน่วยงาน ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็น “เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED FELLOW)” ที่ได้รับการรับรองจาก TED Fund โดยเครือข่ายฯ ดังกล่าว จะทำหน้าที่ในการบ่มเพาะ ให้คำปรึกษและคำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ (Startup) ตั้งแต่ในรั้วมหาวิทยาลัย สำหรับเข้าร่วมโปรแกรม “การพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Ideation Incentive Program : IDEA) และ โปรแกรมการเริ่มต้นสร้างธุรกิจนวัตกรรม (Proof of Concept : POC) ภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund)

สำหรับนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ที่ต้องการเข้าร่วมโปรแกรม Ideation Incentive Program : IDEA ทุนมูลค่า 100,000 บาท และโปรแกรม Proof of Concept : POC ทุนมูลค่าตั้งแต่ 500,000-1,500,000 บาท สามารถติดต่อ เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED FELLOW) ที่ท่านสะดวกได้ตั้งแต่บัดนี้ เพื่อเข้ารับคำปรึกษาและสมัครร่วมโครงการได้ทันที

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อ TED Fund ได้ที่ 02 333 3700 ต่อ 4072-4074 อีเมล : tedinfo@mhesi.go.th   และเว็บไซต์ : www.tedfund.mhesi.go.th

เอกสารรายชื่อเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ