02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า

"SMART STARTUP ก้าวอย่างฉลาด สร้างโอกาสสตาร์ทอัพ" 
มาพบกับสัมมนาดีๆ ที่จัดโดยสาขาวิชามัลติมีเดีย
ได้ในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. 
ณ ห้อง 15-201 อาคารดิจิตอล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ (อาคาร 15) 
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นะคะ 
#SMARTSTARTUP2019 
#MULTIMEDIA
#COMMUNICATIONARTS
#RANGSITUNIVERSITY