02-997-2222 ต่อ 3202-4 bic@rsu.ac.th

RSU 151

Startup and Entrepreneurship Experiences

สถาบัน Gen.Ed

RSU 151

วิชา RSU 151

ปีการศึกษา 2562

– เทอม S/2562

– เทอม 1/2562

– เทอม 2/2562

ปีการศึกษา 2563

– เทอม S/2563