02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า

 วันจันทร์ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น.

สถาบัน Gen.Ed ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและ Start Up มหาวิทยาลัยรังสิต

ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา RSU151 ประสบการณ์จากการสตาร์ทอัพ และการเป็น ผู้ประกอบการธุรกิจ

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โดยการเรียนในสัปดาห์แรก อาจารย์ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ (อ.เบียร์) วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี (ว.DIT) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ได้อธิบายรายละเอียดวิชา การเก็บคะแนน ให้นักศึกษารับทราบโดยทั่วกัน

ภาพ / ข่าว : ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและ Start Up