02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า

RSU Demo Startup 2021 Day1

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564

RSU Start Up Thailand League 2021 Pitching Regional (Zoom Online)

วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 

RSU Startup 2021 Test Pitching Regional

วันศุกร์ที่ 9 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น. ณ RSU Co-Working Space

RSU Boot Camp Startup 2021 Day2

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564

RSU Boot Camp Startup 2021 Day1

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564