02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า

      สถาบัน Gen.Ed  ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักศึกษา ทุกท่าน เข้าร่วมรับชมผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  RSU STARTUP SHOWCASE 2020 

วันที่ 9 ธันวาคม 2563  ณ ตึก 6 อาคารพิฆเณศ Student Center