02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า

     วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30-13.00 น. ตึก 6 อาคารพิฆเณศ Student Center

สถาบัน Gen.Ed ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ ฝ่ายวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ดำเนินจัดกิจกรรมนิทรรศการโชว์ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  ของนักศึกษาใน รายวิชา RSU151  ประสบการณ์จากกการสตาร์ทอัพ และการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ และ CIT206 ภาคเรียนที่ 1/2563

       ภายในงานได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา  , ดร.กานต์ ยงศิริวิทย์ และผศ.ดร.ธรรณพ อารีพรรค  คณาจารย์ จากวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี (DIT)   มาเป็นกรรมการในตัดสินให้คะแนนผลงาน

       โดยมีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด 40 ผลงาน เป็นไอเดียจากนักศึกษา หลากหลายวิทยาลัย/คณะ อาทิ คณะบัญชี, คณะบริหารธุรกิจ,วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ,วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี

     

ภาพกิจกรรม >> https://bic.rsu.ac.th/1-2563/