02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น.
ณ RSU Co-Working Space อาคาร5 ชั้น3 มหาวิทยาลัยรังสิต

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและ Start Up ฝ่ายวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดกิจกรรมโชว์ผลงาน Start Up นักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบ Startup Thailand League Prototype 2021 ที่ได้รับเงินสนับจากทาง NIA ทีมละ 25,00 บาท จำนวน 4 ทีม

1. Non-Invative Cholesteral Meter เครื่องมือตรวจวัดคอเรสเตอรอลในเลือดแบบไม่รุกล้ำโดยอาศัยเทคโนโลยีการใช้แสงในการวัด

2. DEK VEN เครื่องทวนสอบเครื่องช่วยหายใจโดยอาศัยหลักการการสร้างกราฟปรับเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเซ็นเซอร์วัดอัตราการไหลและเซ็นเซอร์วัดความดันกับอัตราการไหลมาตรฐานและความดันมาตรฐาน

3. Homealhub แพลตฟอร์มแชร์วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น

4. Nature House กระดาษผักตบชวาปลอดสารเคมี

ภายในกิจกรรม มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามประกาศของมหาวิทยาลัยรังสิต