02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า

สำนักงานบ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรม BOOT CAMP 2019ในวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ.อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 1-301 มหาวิทยาลัยรังสิตโดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างนวัตกรรมเตรียมตัวสู่เวที STARTUP THAILAND LEAGUE ไปสู่เวทีระดับประเทศ พร้อมรับใบ CERTIFICATE จาก ดร.อภิรมณ อุไรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญา START UP และการลงทุน