02-997-2222 ต่อ 3202-4 bic@rsu.ac.th

RSU Co-Working Space

ร่วมกันเสนอไอเดียส่งเสริมธุรกิจค้าปลีก ภายใต้โครงการ True5G World of Smart Education with Temi Robot Bootcamp

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น.

นักศึกษารายวิชา คิดนอกกรอบ RSU152

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 15.45 น.

คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสายปัญญารังสิต และ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.

สำนักศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ร่วมกับสำนักงานบ่มเพาะธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิต

                ประชุมร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหลักหกเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตำบลหลักหกอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประจำตำบล

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น.

วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณรโดยงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและการประกอบธุรกิจ

ได้เข้าดูงานที่สำนักงานบ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

เดือนพฤศจิกายน 2562

อ.ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) และทีมตัวแทนคณาจารย์
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการบริษัทจำลอง ภายใต้ชื่อ Horizonsoft วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 11.00-12.00 น

พิธีเปิด RSU Co-Working Space คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดกำหนดการ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น.