02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า

RSU Co-Working Space

Innovation Club ห้อง 340,342 ชั้น 3 ตึก 5 อาคารวิษณุรัตน์  มหาวิทยาลยรังสิต

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน รายวิชา RSU151
 
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 9:00 น.
Boot camp ซ้อมการ picthing STL2022 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2022
 
วันพฤหัส ที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 9:30 น.
ฝ่ายวิสาหกิจ ได้ประชุมร่วมกัน เพื่อวางแผนและพัฒนาการดำเนินงานตาม Key Results ให้สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้รับเกียรติจาก
ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
ร่วมประชุมด้วย เพื่อกำหนดทิศทาง เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานให้ไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน
 
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 10:00 น.

เข้าร่วมแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting (TED Fund : POC)

ทีมศูนย์แปลงรถจักรยานยนต์สันดาปเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า  ,ทีมเอ็ดดูโก (Edugo) แพลตฟอร์มเพื่อนร่วมงานทางการศึกษาบนโลกดิจิทัล  ,ทีมAI Quant Tech ผู้ช่วยนักลงทุนอย่างง่าย เพื่อทำกำไรให้สม่ำเสม
 
วันอังคาร ที่ 7 มิถุยายน 2565 เวลา 14:00 น.

กิจกรรม Startup Boot Camp 2022

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น.

กิจกรรมบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับน้องๆที่สนใจด้านไอที

โดย ผศ.ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ประจำสาขานวัตกรรมดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-15.30 น.

ทีม Weecma และทีม noninvasive ได้ผ่านการรับรองจาก ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting (TED Fund)

วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 9.35-14.40 น.

ทีม ผลิตภัณฑ์จากกาบหมากใยมะพร้าว และ เครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะต้นแบบ ได้ผ่านการรับรองจาก ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting (TED Fund)

วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 10.10-11.00 น.

ร่วมต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

โดย รศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมด้วย รศ.ดร.วงศกร เจริญพานิชเสรี

หัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน และคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 9.00-13.00 น.

กิจกรรมพิธีเปิดและการนำเสนอโครงการย่อยของนักศึกษา โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ประจำปี 2565

วันที่ 18 มีนาคม  2565 เวลา 9.00 – 13.00 น.

ทีม แดนมรณะ และ ทีม Dewy ได้ผ่านการรับรองจาก ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting (TED Fund)

วันที่ 15 มีนาคม  2565 เวลา 13.00 – 14.30 น.

ทีม แก้ววัดความหวาน และ ทีม Open metavers ที่ได้ผ่านการรับรองจาก ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting (TED Fund)

วันที่ 3 มีนาคม  2565 เวลา 14.00 – 15.00 น.

การอบรมเกี่ยวกับ กิจกรรมสร้างประสบการณ์และมีรายได้ระหว่างเรียน สำหรับนักศึกษาตั้งแต่ ปี 1-4

สำหรับวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต โดยวิทยากร คุณศุภฤกษ์ อิทธิพลานุคุปต์ ศิษย์เก่าของ สาขา นวัตกรรมดิจิทัล (ITE)

วันที่ 2 มีนาคม  2565 เวลา 13.30 – 16.00 น.

ทีม ระบบจ่ายยา ที่ได้ผ่านการรับรองจาก ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting (TED Fund)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.55 – 11.30 น.

ทีม Momen mini bike และ ทีม 6DOF ที่ได้ผ่านการรับรองจาก ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting (TED Fund)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.40 – 15.00 น.

กิจกรรมอบรมการตรวจคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 ด้วยชุด Antigen Test Kit (ATK) และส่งผลตรวจเข้าหมอพร้อม
สำหรับนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยากรจาก สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

ทีม Hyacinth Wreath ที่ได้ผ่านการรับรองจาก ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting (TED Fund)

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 – 14.00 น.

ประชุมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ประจำปี 2565

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:00 – 12.00 น.

ทำบุญฝ่ายวิสาหกิจ

วันที่ 28 มกราคม 2565  9.00 – 12.00 น.

TED Fund. POC – RSU เข้า grooming ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วันที่ 10 มกราคม 2565  13.00 – 16.00 น.

Green Dewy  เตรียมความพร้อมสำหรับ ทดสอบกระถางต้นไม้แบ่งปันรอยยิ้ม

เดือน พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 – 16.30 น.

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมเทคโนโลยี Block Chain Tech Startup ผสมผสานในรูปแบบ Online และ Onsite ในหัวข้อ
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมเทคโนโลยี Block chain สำหรับใช้ในธุรกิจ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ทีม แดนมรณะ ที่ได้ผ่านการรับรองจาก ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.40 – 15.00 น.

ทีม More Mall ที่ได้ผ่านการรับรองจาก ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วันที่ 08 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.55 – 11.15 น.

งาน OPEN HOUSE สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล”เมื่อนวัตกรรมกำลังจะเปลี่ยนโลก เราจึงผลิตผู้สร้างนวัตกรรม”

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 – 15.30 น.

Green Dewy (บริษัท ดูดีพ จำกัด) นำเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น.

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เยี่ยมชมศึกษาดูงานโครงการ Start up มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ร่วมกันเสนอไอเดียส่งเสริมธุรกิจค้าปลีก ภายใต้โครงการ True5G World of Smart Education with Temi Robot Bootcamp

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น.

นักศึกษารายวิชา คิดนอกกรอบ RSU152

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 15.45 น.

คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสายปัญญารังสิต และ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.

สำนักศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ร่วมกับสำนักงานบ่มเพาะธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิต

                ประชุมร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหลักหกเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตำบลหลักหกอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประจำตำบล

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น.

วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณรโดยงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและการประกอบธุรกิจ

ได้เข้าดูงานที่สำนักงานบ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

เดือนพฤศจิกายน 2562

อ.ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) และทีมตัวแทนคณาจารย์
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการบริษัทจำลอง ภายใต้ชื่อ Horizonsoft วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 11.00-12.00 น

พิธีเปิด RSU Co-Working Space คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดกำหนดการ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น.