02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า

RSU Co-Working Space

Innovation Club ห้อง 340,342 ชั้น 3 ตึก 5 อาคารวิษณุรัตน์  มหาวิทยาลยรังสิต

TED Fund. POC – RSU เข้า grooming ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วันที่ 10 มกราคม 2565  13.00 – 16.00 น.

Green Dewy  เตรียมความพร้อมสำหรับ ทดสอบกระถางต้นไม้แบ่งปันรอยยิ้ม

เดือน พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 – 16.30 น.

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมเทคโนโลยี Block Chain Tech Startup ผสมผสานในรูปแบบ Online และ Onsite ในหัวข้อ
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมเทคโนโลยี Block chain สำหรับใช้ในธุรกิจ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ทีม แดนมรณะ ที่ได้ผ่านการรับรองจาก ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.40 – 15.00 น.

ทีม More Mall ที่ได้ผ่านการรับรองจาก ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วันที่ 08 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.55 – 11.15 น.

งาน OPEN HOUSE สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล”เมื่อนวัตกรรมกำลังจะเปลี่ยนโลก เราจึงผลิตผู้สร้างนวัตกรรม”

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 – 15.30 น.

Green Dewy (บริษัท ดูดีพ จำกัด) นำเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น.

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เยี่ยมชมศึกษาดูงานโครงการ Start up มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ร่วมกันเสนอไอเดียส่งเสริมธุรกิจค้าปลีก ภายใต้โครงการ True5G World of Smart Education with Temi Robot Bootcamp

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น.

นักศึกษารายวิชา คิดนอกกรอบ RSU152

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 15.45 น.

คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสายปัญญารังสิต และ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.

สำนักศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ร่วมกับสำนักงานบ่มเพาะธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิต

                ประชุมร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหลักหกเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตำบลหลักหกอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประจำตำบล

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น.

วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณรโดยงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและการประกอบธุรกิจ

ได้เข้าดูงานที่สำนักงานบ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

เดือนพฤศจิกายน 2562

อ.ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) และทีมตัวแทนคณาจารย์
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการบริษัทจำลอง ภายใต้ชื่อ Horizonsoft วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 11.00-12.00 น

พิธีเปิด RSU Co-Working Space คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดกำหนดการ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น.