02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
ขอเชิญชวนน้อง ๆ นักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมกิจกรรมการสร้าง
นว้ตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โปรเจ็คท์ และอยากต่อยอดธุรกิจ
??? ???? ???? ??????? ????
ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2564
สำหรับนักศึกษาท่านใดสนใจ
สามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ RSU BooT Camp
ได้ตาม Link >> https://bit.ly/3bAOxmq
กำหนดการกิจกรรม >> https://shorturl.asia/NrK0L
สามารถติดต่อสอบถามได้ทาง

Facebook :

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยรังสิต
Tel : 0-2997-2222 ต่อ 3202-3204