02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
      พิธีเปิดโครงการกิจกรรม RSU Boot Camp 2021 ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ ฝ่ายวิสาหกิจ ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรม RSU Boot Camp 2021 ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2564           ณ ห้อง 6-200 อาคารพระพิฆเนศ (Student Center) มหาวิทยาลัยรังสิต
     ได้รับเกียรติจาก ดร.อภิระมณ อุไรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิสาหกิจ ประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย รศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
โดยการนี้ ดร.อภิระมณ อุไรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิสาหกิจ , รศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี , ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิสาหกิจ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและนวัตกรรม , อาจารย์ศศิธร ปังศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะบ่มธุรกิจและสตาร์ทอัพ พร้อมวิทยากรพิเศษ อาจารย์ ร่วมถ่ายภาพหมู่ร่วมกันกับนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้