02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า

 

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 14.15 น.
         ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ ฝ่ายวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต (TED Fellow) พร้อมด้วย บริษัท เอ็นจอย สมาร์ทโซลูชั่น จำกัด (ผู้เสนอโครงการ) ได้นำเสนอขอรับทุนสนับสนุน “Prove of Concept” เกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องวัดระดับความสุกของทุเรียนแบบพกพา(Sook mai) กับทาง กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(TED Fund) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) รอบคัดเลือกครั้งที่ 2 เป็นการนำเสนอรูปแบบออนไลน์
   ณ ห้อง RSU Co-Working Space ชั้น 3 อาคารวิษณุรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
        โดยมีสมาชิกในทีม ร่วมนำเสนอครั้งนี้
ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิสาหกิจและผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและนวัตกรรม (ประธานกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมดิจิทัล)
นายอุดมศักดิ์ เพียรไพโรจน์ นักศึกษาศิษย์เก่า ปริญญาโท วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี (ผู้เสนอโครงการ ผู้เชียวชาญเกี่ยวกับทุเรียนและเกษตรกรรม)
คุณทิพวรรณ์ เจียมเจริญ (ที่ปรึกษาด้านธุรกิจและการตลาด)