02-997-2222 ต่อ 3202-4 bic@rsu.ac.th

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนิน

ผลงานนวัตกรรม ผลงานวิจัย ที่มีโอกาสทางธุรกิจของนักศึกษาและบุคลากรจะต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเท่าเทียมกัน ให้สามารถพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ได้

Smart Start Idea by GSB Start up

รางวัลระดับประเทศ

รางวัลประจำเดือน

BUSINESS AND STARTUP INCUBATOR NEWS  ดูทั้งหมด

RSU Co-Working Space

GSB Innovation Club

ลงทะเบียนการเข้าใช้พื้นที่

Innovation Club by GSB Startup

วีดีโอ

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์วันนี้ : 13 คน     จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์เดือนนี้ : 1501 คน     จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์ทั้งหมด : 31729 คน