02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า

1.คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงาน GSB&RSU Innovation Club ดาวน์โหลด

2.คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovation Startup) ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด

3.คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี2562 ดาวน์โหลด

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Startup ประจำปี 2563 ฉบับ 1 ดาวน์โหลด
 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Startup ประจำปี 2563 ฉบับ 2 ดาวน์โหลด
 3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดโครงการ Smart Start Idea by GSB Start up ประจำปี 2563 ฉบับที่ 1 ดาวน์โหลด
 4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดโครงการ Smart Start Idea by GSB Start up ประจำปี 2563 ฉบับที่ 2 ดาวน์โหลด
 5. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2563 ฉบับที่ 1 ดาวน์โหลด
 6. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2563 ฉบับที่ 2 ดาวน์โหลด
 7. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนานวัตกรรม ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
 8. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจและการลงทุน ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม Innovation Club by GSB Startup ปี 2564 ดาวน์โหลด
 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Startup ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
 3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดโครงการ Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
 4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด

1. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณานักศึกษาทุนความสามารถพิเศษ ด้านสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ 50% ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด

2. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Ted Youth Startup) ประจำปี 2565  ดาวน์โหลด

3.  คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการและคณะทำงาน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด

4. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการโครงการ Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2565  ดาวน์โหลด

5. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการโครงการ Startup Thailand League  ประจำปี 2565  ดาวน์โหลด