02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ณ RSU Co-Working Space อาคาร5 วิษณุรัตน์ ชั้น3 มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจารย์ / นักศึกษา เจ้าของผลงาน Green Dewy กระถางต้นไม้อัจฉริยะ
ร่วมบันทึกเทปถ่ายทำ สัมภาษณ์ รายการ TNN Startup ที่จะออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 10.30-11.00 น. ทาง TNN ช่อง 16
ผู้ร่วมบันทึกเทปรายการ
– มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล ผู้ดำเนินรายการ TNN Startup
– ผศ.ดร.ธรรณพ อารีพรรค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางนวัตกรรมและวิสาหกิจ ศูนย์บริการวิชาการ และอาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
– ดร.กานต์ ยงศิริวิทย์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
– นายกช เดชประยูร นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
– นางสาวฟอง อินแสง นักศึกษาคณะบัญชี
– นางสาววารุณี ดาโสม นักศึกษาคณะบัญชี