02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น.
ณ RSU Co-Working Space อาคาร5 ชั้น3 มหาวิทยาลัยรังสิต
Green Dewy (บริษัท ดูดีพ จำกัด) นำเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดตั้งทีม Smart Startup Company by GSB Startup ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Team
โดยมีผู้ร่วมนำเสนอ
• นางสาวฟอง อินแสง นักศึกษาคณะบัญชี
• นางสาววารุณี ดาโสม นักศึกษาคณะบัญชี
• นายกช เดชประยูร นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
• อ.ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
• ดร.กานต์ ยงศิริทิพย์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
• อ.ศศิธร ปังศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและ Start Up