02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า

ผู้บริหาร | Administrator

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

อธิการบดี

  • E-mail : arthit@rsu.ac.th
  • Tel :  0-2997-2200 ต่อ 5777  , 0-2791-5777
  • เลขานุการ : คุณเชาวลิต ธนโชติวรากุล
  • ผู้ช่วยเลขานุการ : คุณกัญจน์ชญา เพชรรักษ์ 
ดร.อภิระมณ อุไรรัตน์

ดร.อภิระมณ อุไรรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายวิสาหกิจ

ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี

ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ , ผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ

  • E-mail : dei@rsu.ac.th
  • Tel : 0-2997-2222 ต่อ 6300
  • เลขานุการ : คุณศิริวรรณ เรืองศรี
อ. ศศิธร ปังศิริกุล

อ. ศศิธร ปังศิริกุล

ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ

  • E-mail : pngsrkl.bsic@gmail.com
  • Tel : 0-2997-2222 ต่อ 3204
  • เลขานุการ : คุณธัญวรัตน์ แดงลิ่ม