02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น.
Dewy กระถางต้นไม้ยิ้มได้ บริษัท ดูดีพ จำกัด นำเสนอแผนธุรกิจ GSB Smart Start Up Company กับธนาคารออมสินรอบแรก ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Microsoft Team
โดยมีผู้ร่วมนำเสนอ ได้แก่
– นางสาวฟอง อินแสง นักศึกษาคณะบัญชี
– นางสาววารุณี ดาโสม นักศึกษาคณะบัญชี
– นายกช เดชประยูร นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
– ดร.กานต์ ยงศิริทิพย์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี