02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
สับดาห์แรก Coaching RSU Startup 2021 โดย
-อ.ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ (อ.เบียร์) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
-ดร.กานต์ ยงศิริวิทย์ (อ.หมี) วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
ทีมรับคำปรึกษา
– Mricket เนื้อสังเคราะห์จากจิ้งหรีด นักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
– The Job finding นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และคณะบัญชี
– เครื่องบริหารข้อเข่า นักศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์
– แอปพลิเคชัน ไปไหน นักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
– Atlas นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
– LE PAIN นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์