02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
📣📣📣มาแล้ว 📣📣📣BOOT CAMP Startup Thailand League 2022
วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างนวัตกรรม
เตรียมตัวสู่เวที Startup Thailand League ระดับประเทศ!
ณ ห้อง Co-Working Space
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยรังสิต
02-997-2222 ต่อ 3202-4
E-Mail : bsic@rsu.ac.th