02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 14.15 – 15.00 น.
อาจารย์ศศิธร ปังศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและ Start Up พร้อมด้วย ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ และ ผศ.ดร.ธรรณพ อารีพรรค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางนวัตกรรมและวิสาหกิจ ได้เข้าร่วมประชุมรายละเอียด BizzUp Idea Maketplace ผ่าน Zoom Meeting ร่วมกับ คุณศิริพร วุฒิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท มายด์ทูมาร์เก็ต จำกัด (ฺBizzUp) และทีมงาน เพื่อนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท และเพื่อปรึกษาแนวทางความร่วมมือ