02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
นำเสนอ POC (TED fund) Dewy กระถางต้นไม้ยิ้มได้

นำเสนอ POC (TED fund) Dewy กระถางต้นไม้ยิ้มได้

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ RSU Co-Working Space อาคารวิษณุรัตน์ ตึก5 ชั้น3        บริษัท ดูดีพ จำกัด ได้ร่วมนำเสนอ POC ในการประุชุมคณะทำงานกลั่นกรองร่างข้อเสนอโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (POC) ชุดที่1 ครั้งที่ 3/2564...
ซักซ้อม เตรียมความพร้อมการนำเสนอ IDEA (TED Fund)

ซักซ้อม เตรียมความพร้อมการนำเสนอ IDEA (TED Fund)

ซักซ้อม เตรียมความพร้อมการนำเสนอ IDEA (TED Fund)วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน เวลา 10.00 – 15.40 น.ณ ห้อง RSU Co-Working Space อาคารวิษณุรัตน์ ตึก5 ชั้น3ผู้เสนอโครงการ Ideation Incentive Program (IDEA) จำนวน 4ทีม...
เตรียมความพร้อมนำเสนอ IDEA นักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

เตรียมความพร้อมนำเสนอ IDEA นักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ (ห้อง333) นางสาวปภาวี ชาวนาดอน , นางสาวศุภรดา ไชยบัวแก้ว และนางสาวณัฐธิญา หิมเวช นักศึกษาจากวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้ร่วมซักซ้อม เตรียมความพร้อมในการนำเสนอ Ideation...
บ่มเพาะเตรียมความพร้อม นำเสนอ IDEA (TED Fund)

บ่มเพาะเตรียมความพร้อม นำเสนอ IDEA (TED Fund)

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ (ห้อง334) อาคารวิษณุรัตน์ ชั้น 3 เวลา 09.00 น. สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต นายณัชพล แดงสุนทรชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ (ผู้เสนอโครงการ) , นายกิตติธัช...
สัปดาห์แรก รายวิชา RSU151 (เทอมS/2564)

สัปดาห์แรก รายวิชา RSU151 (เทอมS/2564)

สัปดาห์แรก รายวิชา RSU151 ประสบการณ์จากการสตาร์ทอัพ และการเป็น ผู้ประกอบการธุรกิจ (เทอม S/2564) RSU Gen.Ed รูปการเรียน การสอนออนไลน์ ผ่านGoogle Meet โดย อาจารย์ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี...