02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
บ่มเพาะนักศึกษา วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

บ่มเพาะนักศึกษา วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง RSU Co-Working Space ห้อง 340,342 ชั้น 3 ตึก 5 อาคารวิษณุรัตน์ มหาวิทยาลยรังสิต อาจารย์ และนักศึกษา จากวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้ารับคำปรึกษาเกี่ยวกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ผลงาน กับทางศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์อัพ...