02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
เตรียมความพร้อมการนำเสนอผลงาน IDEA

เตรียมความพร้อมการนำเสนอผลงาน IDEA

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง RSU Co-Working Space ห้อง 340,342 อาคารวิษณุรัตน์ ชั้น 3 อาจารย์ นักศึกษา วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เข้าร่วมการซักซ้อม เตรียมความพร้อมการนำเสนอผลงาน ในการพิจารณาโครงการ IDEA...
ธนาคารออมสินจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ (Step & Boost Up Program) ผ่านช่องทาง Online

ธนาคารออมสินจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ (Step & Boost Up Program) ผ่านช่องทาง Online

ธนาคารออมสินจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ (Step & Boost Up Program) ผ่านช่องทาง Online ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ และต่อยอดธุรกิจ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!! โอกาสสำคัญในการยกระดับธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ!!...
วีดีโอเกม “Preta แดนมรณะ” สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิต

วีดีโอเกม “Preta แดนมรณะ” สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิต

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ RSU Co-Working Space ห้อง 340,342 ชั้น 3 ตึก 5 อาคารวิษณุรัตน์ มหาวิทยาลยรังสิต นายพศวีร์ ศรีสราญกุลวงศ์ นักศึกษาศิษย์เก่าจาก วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิต เจ้าของ...