02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
Youth Startup Fund 2021

Youth Startup Fund 2021

ประชาสัมพันธ์งาน Road Show ที่ทางกองทุนจัดขึ้นในเดือนมีนาคมนี้ เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการคำร่วมโครงการยุวฯ รวมถึงให้คำแนะนำในการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อยื่นขอรับการสนับสนุนทุน การลงทะเบียนร่วมงานของน้องๆ นิสิตนักศึกษา และผู้ประกอบการ...