02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
บรรยายการจัด Camp เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเข้าร่วม Pitching

บรรยายการจัด Camp เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเข้าร่วม Pitching

              วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น.               อาจารย์ศศิธร ปังศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ               ได้รับเชิญจาก ผศ. พิมพ์ณัฐชยา สัจจาศิลป์ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ (???? ?????? ???????)...
มาแล้ว??????? ???????? ?????? ???????? ????????

มาแล้ว??????? ???????? ?????? ???????? ????????

มาแล้ว!! โครงการ ??????? ???????? ?????? ???? ???? ???????? ขอเชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ทีมีความคิด ไอเดีย ในการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และอยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง เข้าร่วมแข่งขันโครงการ Startup Thailand League -การนำเสนอแนวคิด -การสาธิตและผลิตตัวต้นแบบ...