02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
YOUTH STARTUP FUND (TED FUND)

YOUTH STARTUP FUND (TED FUND)

????? ??????? ???? (NIA , TED FUND) โดย ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยรังสิต (Certified Incubator) เปิดรับสมัคร สำหรับนักศึกษาทุกระดับและทุกชั้นปี ทีมละ 100,000 – 1,500,000 บาท 【!】 ???????? ???? ????? ??????? รับเงินทุน 100,000 บาท ????? ?? ???????...
ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษา 2/2563 ฉบับที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษา 2/2563 ฉบับที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษา 2/2563 ฉบับที่ 2 ______________________________________ ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตได้มีประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษา 2/2563 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 ไปแล้วนั้น...