02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
กิจกรรมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น

กิจกรรมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น

10 ตุลาคม 2562  ขอเชิญชม เลือกซื้อสินค้า ราคาถูกกิจกรรมโครงการยุวพัฒน์รักถิ่นปี 2562 ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตและธนาคารออมสินผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านออกแบบ บัญชีการเงิน ไอที และบริหารจัดการของนักศึกษาจากคณะต่างๆ ของ มหาวิทยาลัยรังสิต...