02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
RSU Co-Working Space

RSU Co-Working Space

Innovation Club by GSB Start up เป็น Co-Working Space ในมหาวิทยาลัย เป็นพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรม Smart Start Idea โดยจะมีการตั้งโจทย์คำถามเกี่ยวกับ New Fintech หรือผลิตภัณฑ์ทางการตลาดของธนาคารออมสินเพื่อให้นักศึกษาได้ประกวดไอเดียชิงเงินรางวัลในทุกเดือน...