02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า

วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยรังสิต ฝ่ายวิสาหกิจ ได้ร่วมประกวดผลงานนวัตกรรม ไอเดีย  Pitching Regional Startup Thailand League 2021 ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) การจัดแข่งขันในปีนี้จัดในรูปแบบ Zoom Online โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 10 ทีม ได้แก่

  1. Non-Invative Cholesteral Meter  เครื่องวัด Cholesteral ในเลือดผ่านนิ้วมือ นักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
  2. เครื่่องบริหารข้อเข่าและข้อเท้า  นักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแทพย์
  3. LE PAIN แพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้กับนักเขียน  นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ และวิทยาลัยศิลปศาสตร์
  4. Atlas แพลตฟอร์มของคอมมูนิตี้นักออกแบบ  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  และคณะนิติศาสตร์(ม.รามคำแหง)
  5. Dek Ven  เครื่องทวนสอบเครื่องช่วยหายใจโดยอาศัยหลักการสร้างกราฟ  นักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
  6. Smart Car Dignostics  ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
  7. Tiny แพลตฟอร์ฒผลิตภัณฑ์อาหารสุนัข นักศึกษาคณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยนวัตกรรมดิจทัลเทคโนโลยี
  8. Isoexpand Charcoal ถ่านไม้อัดแท่ง ผักตบชวา นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี และคณะเทคนิคการแพทย์
  9. Homealhub แพลตฟอร์มการสั่งอาหาร Home Cooking นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมดิจทัลเทคโนโลยี และสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ม.แม่ฟ้าหลวง) คณะศึกษาศาสตร์(ม.รามคำแหง)
  10. Nature House พวงหรีดจากผักตบชวา สถาบันศิลปวัฒนธรรม