02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
? หลักสูตรนี้จะพาทุกท่านเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นเนื้อหาด้านเทคโนโลยี เครือข่ายเชื่อมต่อที่สามารถจัดการด้านธุรกิจรูปแบบต่างๆ รู้ถึงความเปลี่ยนไปของเทคโนโลยี และนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับธุรกิจก่อให้เกิดนวัตกรรม สำหรับการส่งออก
? โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ?
ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิสาหกิจ ผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ และผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ คุณนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที
? หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
– ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
– ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สนใจในธุรกิจระหว่างประเทศ
– บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ
? เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
ลงทะเบียนได้ที่นี่: https://e-academy.ditp.go.th/course/ITE014
จัดโดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์