02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ผ่านการอนุมัติจากการแข่งขัน Startup Thailand League Demo Day 2019 (ระดับประเทศ)