02-997-2222 ต่อ 3202-4 bic@rsu.ac.th

โครงสร้างการบริหารงาน ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

อธิการบดี

ดร.อภิระมณ อุไรรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายวิสาหกิจ

ดร.สานิตย์ แสงขาม

รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิสาหกิจ

อ.ศศิธร ปังศิริกุล

ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ