02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ (ห้อง333)
นางสาวปภาวี ชาวนาดอน , นางสาวศุภรดา ไชยบัวแก้ว และนางสาวณัฐธิญา หิมเวช นักศึกษาจากวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้ร่วมซักซ้อม เตรียมความพร้อมในการนำเสนอ Ideation เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วัดปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่ม
ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิสาหกิจและผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พร้อมอาจารย์ศศิธร ปังศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ ในการให้คำแนะนำเพิ่มเติมแกนักศึกษา