02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น.
ณ ห้อง RSU Co-Working Space ห้อง 340,342 อาคารวิษณุรัตน์ ชั้น 3
อาจารย์ นักศึกษา วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เข้าร่วมการซักซ้อม เตรียมความพร้อมการนำเสนอผลงาน ในการพิจารณาโครงการ IDEA ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) โดยมี ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ เป็นเครือข่ายผู้ประกอบการ (TED Fellow)
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิสาหกิจและผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ พร้อมด้วย
ผศ.ดร.ธรรณพ อารีพรรค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางนวัตกรรมและวิสาหกิจ และอาจารย์ศศิธร ปังศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนำเสนอครั้งนี้