02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
      วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 12. 00 น.
 
     อาจารย์ศศิธร ปังศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ ฝ่ายวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการ Startup Thailand League ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือ สนช.
 
      ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ โฮลเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร
 
#ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ #ฝ่ายวิสาหกิจ #มหาวิทยาลัยรังสิต
#RSU #BSIC #NIA