02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า

คุณเบญจมาภรณ์ จันทร์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up

คุณธนกฤตา เจริญพานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

คุณณาตยา มณฑิราช รองผูอำนวยการฝ่ายพัฒนาและทีมงานธนาคารออมสิน

เข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่และมอบของที่ระลึกให้กับผู้อำนวยการสำนักงานบ่มเพาะธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิต

06/01/63 เวลา​ 10.00-10.30​ น​. ห้อง Co-working space