02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า

RSU Co-Working Space

by GSB Innovation Club

ติดต่อสอบถาม ใช้ห้อง RSU Co-Working Space 

ห้อง 340,342 ชั้น 3 ตึก 5 อาคารวิษณุรัตน์ มหาวิทยาลยรังสิต

 

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ อาคารวิษณุรัตน์ ตึก 5 ชั้น 3 ห้อง 334

inbox : ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยรังสิต

โทร : 0-2997-2222 ต่อ 3202,3203