02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า

สาส์นผู้อำนวยการ

     สวัสดีคะ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และผู้มีเกียรติทุกท่าน สำนักงานบ่มเพาะธุรกิจ แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นหน่วยงานกลางที่ก่อตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต ได้คิดเป็น ปฏิบัติจริง และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการจัดอบรมของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ ไปแข่งขันภายนอก เพื่อหาทุนสนับสนุน นำมาต่อยอดและประกอบธุรกิจที่ตนเองคิดอยากจะทำได้ในอนาคต

     และศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มีความมุ่งมั่นจะพัฒนาหน่วยงาน ที่จะนำพาน้อง ๆ นักศึกษาที่มีความสนใจ และเข้าร่วมโครงการของเรา ได้นำความรู้ไปทำธุรกิจ จนสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ ในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย

     จึงใคร่ขอเชิญชวน น้อง ๆ นักศึกษาทุกท่าน เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกโครงการของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ น้อง ๆ จะได้รับความรู้มากมายพร้อมกับการเป็นอายุน้อยร้อยล้านที่ไม่ไกลเกินเอื้อม

อาจารย์ศศิธร ปังศิริกุล

ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ