02-997-2222 ต่อ 3202-4 bic@rsu.ac.th

สารจากผู้บริหาร

                   สวัสดีคะ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และผู้มีเกียรติทุกท่าน สำนักงานบ่มเพาะธุรกิจ แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นหน่วยงานกลางที่ก่อตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต ได้คิดเป็น ปฏิบัติจริง และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการจัดอบรมของสำนักงานบ่มเพาะธุรกิจ ไปแข่งขันภายนอก เพื่อหาทุนสนับสนุน นำมาต่อยอดและประกอบธุรกิจที่ตนเองคิดอยากจะทำได้ในอนาคต

                    และสำนักงานบ่มเพาะธุรกิจมีความมุ่งมั่นจะพัฒนาหน่วยงาน ที่จะนำพาน้อง ๆ นักศึกษาที่มีความสนใจ และเข้าร่วมโครงการของเรา ได้นำความรู้ไปทำธุรกิจ จนสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ ในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย

                    จึงใคร่ขอเชิญชวน น้อง ๆ นักศึกษาทุกท่าน เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกโครงการของสำนักงานบ่มเพาะธุรกิจ น้อง ๆ จะได้รับความรู้มากมายพร้อมกับการเป็นอายุน้อยร้อยล้านที่ไม่ไกลเกินเอื้อม

นางสาวศศิธร  ปังศิริกุล
ผู้อำนวยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ