02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
สัปดาห์แรก รายวิชา RSU151 ประสบการณ์จากการสตาร์ทอัพ และการเป็น ผู้ประกอบการธุรกิจ (เทอม S/2564) RSU Gen.Ed
รูปการเรียน การสอนออนไลน์ ผ่านGoogle Meet โดย อาจารย์ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต