02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
มหาวิทยาลัยรังสิต ,มหาวิทยาลัยนิด้า, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับคัดเลือกให้ขึ้นไปแชร์ประสบการณ์ ในการเข้าร่วมโครงการ Startup Thailand League ว่าเกิดประโยชน์ให้กับนักศึกษา ในมหาวิทยาลัย เป็นอย่างไรบ้างและมีอุปสรรค ปัญหา อะไร
 
กิจกรรมเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Certified Incubator (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ : NIA)
วันที่ 23 ตุลาคม 2563
ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
99 ถนน กำแพงเพชร 6 แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210