02-997-2222 ต่อ 3202-4 bic@rsu.ac.th

รางวัลการเข้าร่วมแข่งขันในแต่ละสนาม

แจ้งผลการแข่งขัน Statup ระดับประเทศ (Startup Thailand League)

ปี 2560

ปี 2561

– มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ดาวน์โหลดเอกสาร

ปี 2562

– สนามการแข่งขัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ดาวน์โหลดเอกสาร
สนามการแข่งขัน มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ดาวน์โหลดเอกสาร
– แจ้งผลการแสดงผลงาน Startup Thailand League : Demo Day 2019 ดาวโหลดเอกสาร

ปี 2563

– สนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยรังสิต รอบ Pitching ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting Online ดาวน์โหลดเอกสาร