02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
มาแล้ว!!
โครงการ ??????? ???????? ?????? ???? ???? ????????
ขอเชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ทีมีความคิด ไอเดีย ในการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และอยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง
เข้าร่วมแข่งขันโครงการ Startup Thailand League
-การนำเสนอแนวคิด
-การสาธิตและผลิตตัวต้นแบบ
ชิงทุนสนับสนุนการศึกษา
???????? ???????? ??? : 26-27 มิถุนายน 2564
สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อได้ที่
-ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ อาคารวิษณุรัตน์ ตึก5 ชั้น 3 ห้อง 334

-inbox

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยรังสิต
-E-mail : bic@rsu.ac.th
-โทร 0-2997-222 ต่อ 3202-3204
Link แบบฟอร์มลงทะเบียน Coaching : Startup Thailand League 2021