02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า

     วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563  เวลา 10.00 น. ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและ Start Up ฝ่ายวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย อ.ศศิธร ปังศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและ Start Up

  ได้นำน้อง ๆ นักศึกษาที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จำนวน 6ทีม ร่วมแสดงผลงาน ต้นแบบ (Prototype) ใน กิจกรรมแสดงผลงานมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ Startup Prototype Showcase of the Entrepreneural University  ณ Event Hall ชั้น 3 TRUE DIGITAL PARK

โดยผลงานต้นแบบของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ทั้ง 6 ทีม  ได้แก่

1. ทีม Sally Step   Anti Sugar Cup แก้ววัดความหวาน RC   แก้วที่สามารถวัดระดับนำ้ตาลในเครื่องดื่มได้ 

2. ทีม บก บก  Bear Brown ผลิตภัณฑ์แป้งบราวนี่สำเร็จรูปที่ทำมาจากเมล็ดกระบก ใช้ความหวานจากหญ้าหวาน

3. ทีม Good Night   โลงศพจากวัสดุรีไซเคิล

4. ทีม B:II บีทู   Prescribe ระบบจ่ายยาเพื่อเพิ่มความสะดวกให้โรงพยาบาลและผู้ป่วย

5. ทีม Green Dewy    DEWY  กระถางต้นไม้อัจฉริยะ ที่มีระบบ AI เข้ามาช่วยในการดูแลต้นไม้ให้ง่ายมากยิ่งขึ้น

6.  ทีม Faria  แอพพลิเคชั่น สั่งตัดซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น

คุณปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

คุณธนกฤตา เจริญพานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Startup ธนาคารออมสิน

ภาพข่าว : นายธนิก ประสพพร / นายสุรกิจ วงศ์สุวรรณ

เนื้อหาข่าว : นายสุรกิจ วงศ์สุวรรณ