02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า

      วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 – 14.30 น. ณ RSU Co-Working Space อาคาร 5 ชั้น 3

      ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ดำเนินงาน พิธีปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปีการศึกษา 2563

         ผศ.ดร.วราพร ลักษณลม้าย คณบดีคณะเทคโนโลยีอาหาร กล่าวต้อนรับผู้บริหารจากธนาคารออมสิน

        อาจารย์ศศิธร ปังศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ กล่าวรายงานผลการดำเนินโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปีการศึกษา 2563 ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน โครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อนำองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสามารถก่อให้เกิดการกระจายรายได้ เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจท้องถิ่นในชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์และบริการแก่กลุ่มองค์กรชุมชน ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างโอกาสทางการตลาด

       รูปแบบของกิจกรรรม เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการย่อย จำนวน 7 โครงการ (นำเสนอ 10นาที/โครงการ)  โดยตัวแทนนักศึกษาทั้ง 7 โครงการ 

  1.  วิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดวราปภา
  2.  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวปลอดภัย หนองน้ำใหญ๋
  3. วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและข้าวเพื่อสุขภาพตำบลมหาราช
  4. วิสาหกิจชุมชนเพ็ชรประไพหัตถศิลป์
  5. วิสาหกิจชุมชนบ้านพอเพียง (เกษตรปลอดสารเคมี) 
  6. วิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพและนวดไทย
  7. วิสาหกิจชุมชนคนเอาถ่านตำบลวิหารแดง      

        จากนั้นผู้แทนธนาคารออมสินให้ข้อเสนอแนะ พร้อมประกาศผลโครงการที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมของมหาวิทยาลัย พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาแต่ละโครงการ 

        ทางทีมงานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ ขอขอบคุณ ธนาคารออมสิน  อาจารย์ และน้อง ๆ นักศึกษา จาก คณะนวัตกรรมเกษตร ,คณะเทคโนโลยีอาหาร, คณะบัญชี ,วิทยาลัยแพทย์แผนตะวันออก ,วิทยาลัยการออกแบบ