02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า

ความเป็นมาศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ

       ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารหน่วยงานให้เหมาะสมเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560  โดยได้จัดตั้งเป็นสำนักงานบ่มเพาะธุรกิจ สังกัดฝ่ายบริหาร และจัดตั้งสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาโดยไปสังกัดฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญา Startup และการลงทุน ซึ่งทางสำนักงานบ่มเพาะธุรกิจ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุน ผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาให้สามารถต่อยอดออกสู่เชิงพาณิชย์และสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการได้ และสนับสนุน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร กับบุคลากรและนักศึกษา เพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรม

      ปี 2563 สำนักงานบ่มเพาะธุรกิจ ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารหน่วยงานและเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ” สังกัดฝ่ายวิสาหกิจ 

สภาพงานทั่วไป

       เป็นหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุน ผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาให้สามารถต่อยอดออกสู่เชิงพาณิชย์และสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการได้ และสนับสนุน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร กับบุคลากรและนักศึกษา เพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรม

ภาระงานหลักและความรับผิดชอบ

     

  • ให้การสนับสนุนและนำผลงานนวัตกรรม ให้สามารถต่อยอดออกสู่สังคมในเชิงพาณิชย์ และสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการได้ โดยทุกคนมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนอย่างเท่าเทียมกัน
  • สร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอก เพื่อขอรับทุนสนับสนุนให้เกิดโครงการ Startup ในแต่ละปีการศึกษา
  • ทำการประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการ Startup จากองค์การภายนอกที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้เข้าร่วมโครงการ