02-997-2222 ต่อ 3202-4 bic@rsu.ac.th

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยรังสิต

          ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารหน่วยงานให้เหมาะสมเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560  โดยได้จัดตั้งเป็นสำนักงานบ่มเพาะธุรกิจ สังกัดฝ่ายบริหาร และจัดตั้งสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาโดยไปสังกัดฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญา Startup และการลงทุน ซึ่งทางสำนักงานบ่มเพาะธุรกิจ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุน ผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาให้สามารถต่อยอดออกสู่เชิงพาณิชย์และสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการได้ และสนับสนุน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร กับบุคลากรและนักศึกษา เพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรม

สภาพงานทั่วไป

           เป็นหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุน ผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาให้สามารถต่อยอดออกสู่เชิงพาณิชย์และสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการได้ และสนับสนุน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร กับบุคลากรและนักศึกษา เพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรม

ภาระงานหลักและความรับผิดชอบ

  1. ให้การสนับสนุนและนำผลงานนวัตกรรม ให้สามารถต่อยอดออกสู่สังคมในเชิงพาณิชย์ และสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการได้ โดยทุกคนมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนอย่างเท่าเทียมกัน
  2. สร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอก เพื่อขอรับทุนสนับสนุนให้เกิดโครงการ Startup ในแต่ละปีการศึกษา
  3. ทำการประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการ Startup จากองค์การภายนอกที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้เข้าร่วมโครงการ