02-997-2222 ต่อ 3202-4 bic@rsu.ac.th

ข้อมูลนักศึกษาแต่ละ คณะ/วิทยาลัย ที่เข้าร่วมแข่งขันในแต่ละปี

ปี 2560

– ทีม Startup มหาวิทยาลัยรังสิต ดาวน์โหลด

 

ปี 2561

– ทีม Startup มหาวิทยาลัยรังสิต ดาวน์โหลด

 

ปี 2562

– ทีม Startup มหาวิทยาลัยรังสิต สนามโคราช ดาวน์โหลด
– ทีม Startup มหาวิทยาลัยรังสิต สนามนครปฐม ดาวน์โหลด

 

ปี 2563

– ทีม Startup มหาวิทยาลัยรังสิต ผ่านระบบ Zoom Meeting Online ดาวน์โหลด