02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนของนักศึกษาและบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
——————————————
​ตามที่มีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาและมีการตรวจพบเป็นวงกว้างมากขึ้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยรังสิต ขอประกาศแนวทางการปฏิบัติตนของนักศึกษาและบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ดังต่อไปนี้
1. ให้มหาวิทยาลัยรังสิตปิดทำการตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 10 มกราคม 2564 และให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานอยู่บ้าน (Work from home) ยกเว้น หน่วยงานที่มีความจำเป็นที่ต้องมาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยก็ให้ดำเนินการได้เท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ ขอความร่วมมือมายังทุกท่านอย่าเดินทางออกนอกบ้าน และที่พักโดยไม่จำเป็น ดูแลรักษาตนเองให้ดีที่สุด ให้เปิดช่องทางในการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ เพื่อความสะดวกในการประสานงานร่วมกัน และโปรดปฏิบัติตามมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด
2. การสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2563 ให้อยู่ในดุลยพินิจของวิทยาลัย คณะ สถาบัน โดยพิจารณาปรับเกณฑ์การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของวิทยาลัย คณะ สถาบัน นั้น ๆ ถ้าเป็นไปได้ควรดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 (ยกเว้น วิทยาลัย คณะ สถาบันที่อยู่ภายใต้การกำกับของสภาวิชาชีพที่ไม่สามารถดำเนินการได้) ทั้งนี้ การดำเนินการใดๆ จะต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อนักศึกษาเป็นสำคัญ
3. ให้วิทยาลัย คณะ หน่วยงาน งดการจัดกิจกรรมรื่นเริง สังสรรค์ ฉลองคริสต์มาส/ ปีใหม่ และงดการจัดกิจกรรมของวิทยาลัย คณะ สถาบัน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการรวมตัวของนักศึกษา และบุคลากร
4. นักศึกษาและบุคลากรที่มีภูมิลำเนา และอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร หรือเคยไปตลาดมหาชัยในช่วงต้นเดือนธันวาคม งดเดินทางออกนอกพื้นที่เป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 10 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศการเปลี่ยนแปลงจากจังหวัดสมุทรสาคร และกระทรวงสาธารณสุข โดยนักศึกษาที่จะต้องเดินทางเข้ามาสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2563 ให้ติดต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรือผู้ประสาน วิทยาลัย คณะ สาขา เพื่อดำเนินการตามความเหมาะสม
5. เปิดทำการปกติ วันที่ 11 มกราคม 2564 ให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยที่ประกาศไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social distancing) และหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ชุมชน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
ทั้งนี้ ให้ประกาศฉบับนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2563
Announcement
RSU is closed during 21st December 2020 – 10th January 2021.
For students, please contact your advisor or Official Line @RSUinter if you need help. No staff on campus. Document-related operation will be delayed to be after 10th January 2021.
Stay Home Stay Safe!